استاد فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی به خبرانلاین گفت: من معتقد نیستم که در قرون وسطی اسلامی به سر می‌بریم. روحانیت مسلمان هیچ شباهتی به روحانیت مسیحیت کاتولیک ندارد. روحانیت اسلامی هیچ وقت سلطه و قدرت نهاد روحانیت مسیحی را نداشته است. یک مسلمان در تمام عمر از یک روحانی بی‌نیاز است اما در مسیحیت بدون یک کشیش شما نمی‌توانید مومن باشید. دریافت 18 MB

ببینید | تفاوت روحانیت مسلمان با روحانیت مسیحی کاتولیک در چیست؟/ آیا در قرون وسطی اسلامی به سر می‌بریم؟

استاد فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی به خبرانلاین گفت: من معتقد نیستم که در قرون وسطی اسلامی به سر می‌بریم. روحانیت مسلمان هیچ شباهتی به روحانیت مسیحیت کاتولیک ندارد. روحانیت اسلامی هیچ وقت سلطه و قدرت نهاد روحانیت مسیحی را نداشته است. یک مسلمان در تمام عمر از یک روحانی بی‌نیاز است اما در مسیحیت بدون یک کشیش شما نمی‌توانید مومن باشید.

دریافت 18 MB

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید