کشورهایی که بیش‌ترین رشد جمعیت مسلمان را تا سال ۲۰۵۰ خواهند داشت

مبلغ نوشت: عواملی چون نرخ باروری و درصد جمعیت جوان در میان ادیان بزرگ منجر به رشد سریع جمعیت مسلمان در جهان شده است. از سوی دیگر، جهان اسلام ظرفیت اقتصادی بالایی دارد که می‌تواند در آینده به رشد اقتصاد جهانی کمک کند.

به گزارش «مبلغ»- به نقل از ردنا عواملی چون نرخ باروری و درصد جمعیت جوان در میان ادیان بزرگ منجر به رشد سریع جمعیت مسلمان در جهان شده است. از سوی دیگر، جهان اسلام ظرفیت اقتصادی بالایی دارد که می‌تواند در آینده به رشد اقتصاد جهانی کمک کند. کشورهایی نظیر عربستان و امارات به دلیل ذخایر نفت و گاز فراوان و کشورهای جنوب آسیا به دلیل نیروی کار ارزان و ماهر، فرصت‌های اقتصادی بسیاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. در ادامه ۲۵ کشوری که شاهد بیشترین رشد جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۵۰ خواهند بود را مرور می کنیم.

چین

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۵.۲۹ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۷.۲۸ میلیون

درصد افزایش: ۲۶%

کنیا

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۱۲.۹۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۷.۳۷ میلیون

درصد افزایش: ۱۳۲%

اوگاندا

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۱۳.۳۷ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۷.۸۲ میلیون

درصد افزایش: ۱۴۱%

سوریه

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۱.۲۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۸.۶۳ میلیون

درصد افزایش: ۳۸%

گینه

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۱۹.۵۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۸.۷۶ میلیون

درصد افزایش: ۸۱%

ترکیه

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۸۹.۳۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۰.۲۳ میلیون

درصد افزایش: ۱۳%

مالزی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۲.۷۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۰.۶۵ میلیون

درصد افزایش: ۴۸%

عربستان سعودی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۴۲.۴۹ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۱.۸ میلیون

درصد افزایش: ۳۸%

سنگال

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۲۷.۵۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۲.۰۸ میلیون

درصد افزایش: ۷۸ درصد

سومالی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۲۶.۱۰ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۳.۹۹ میلیون

درصد افزایش: ۱۱۶%

بورکینافاسو

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۲.۲۰ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۷.۹۶ میلیون

درصد افزایش: ۱۲۶%

مالی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۹.۸۳ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۰.۲۲ میلیون

درصد افزایش: ۱۰۳%

اتیوپی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۵۷.۹۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۱.۶۷ میلیون

درصد افزایش: ۵۹.۷۱%

تانزانیا

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۴۳.۲۵ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۲.۳۰ میلیون

درصد افزایش: ۱۰۶%

سودان

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۶۴.۷۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۶.۲۹ میلیون

درصد افزایش: ۶۸%

اندونزی

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۲۵۶.۸۲ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۷.۲۰ میلیون

درصد افزایش: ۱۲%

یمن

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۶۱.۰۵ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۸.۹۹ میلیون

درصد افزایش: ۹۰%

مصر

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۱۱۹.۵۳ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۹.۱۱ میلیون

درصد افزایش: ۳۲%

بنگلادش

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۱۸۲.۳۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۲۹.۳۵ میلیون

درصد افزایش: ۱۹%

افغانستان

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۷۲.۱۹ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۳۱.۵۸ میلیون

درصد افزایش: ۷۸ درصد

نیجر

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۵۳.۶۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰: ۳۲ میلیون نفر

درصد افزایش: ۱۴۸%

عراق

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۸۰.۱۹ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۳۸.۷۶ میلیون

درصد افزایش: ۹۴%

پاکستان

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۲۷۳.۱۱ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۷۲.۶۲ میلیون

درصد افزایش: ۳۶%

هند

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۳۱۰.۶۶ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۹۷.۳۲ میلیون

درصد افزایش: ۴۶%

نیجریه

جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۵۰: ۲۳۰.۷ میلیون نفر

افزایش تخمینی جمعیت بین ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰: ۱۲۶.۰۵ میلیون

درصد افزایش: ۱۲۰%

بیشتر بخوانید:

آیا بحران پیری جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۵ قابل کنترل است؟

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید