سی تلّقی مختلف از زندگی و موفقّیت

مدیریت یک زندگی معمولی با اثرگذاری در حدِ یک محله یا شهرِ کوچک؛…جمع آوری ثروت از طریقِ رانت و شغل‌های پی در پی اجرایی؛…در پی تخصص برای ثروتمند شدن؛ …ضمن بهره برداری مالی، کار و کوشش برای دیگران: در جهتِ اهداف و تحکیم موقعیت افرادِ سیاسی؛ و …

۱- مدیریت یک زندگی معمولی با اثرگذاری در حدِ یک محله یا شهرِ کوچک؛

۲- مدیریت یک زندگی معمولی در محدودۀ خانواده با شغلِ معمولی؛

۳- جمع آوری ثروت از طریقِ رانت و شغل‌های پی در پی اجرایی؛

۴- تولید ثروت از طریق زحمت، کارآفرینی و نوآوری و انتقال آن به ورثه؛

۵- تولید ثروت از طریق زحمت، کارآفرینی و نوآوری و بخششِ عمدۀ آن؛

۶- مدیریت یک زندگی معمولی با اثرگذاری هنری یا علمی یا اجتماعی؛

۷- مدیریت یک زندگی معمولی اما متمرکز بر کشفِ فلسفۀ وجودی خود؛

۸- آموزش تخصصی نسل جوان با امکاناتِ معمولی و حداقلِ چشم‌داشت؛

۹- آموزش تخصصی و مدنی نسل جوان با امکاناتِ معمولی و حداقلِ چشم‌داشت؛

۱۰- کار، فکر و کوشش برای رشد و توسعۀ کشور و سعادتمندی مردم آن؛

۱۱- ضمن بهره برداری مالی، کار و کوشش برای دیگران: در جهتِ اهداف و تحکیم موقعیت افرادِ سیاسی؛

۱۲- وقف خود برای تربیت فرزندان تحصیل کرده، مفید و صالح؛

۱۳- در پی تخصص برای ثروتمند شدن؛

۱۴- در پی تخصص برای زندگی خوب و خدمت گذاری به مردم؛

۱۵- در پی قدرت بودن برای زندگی مرفه؛

۱۶- در پی قدرت و کار اجرایی بودن برای حلِ مشکلاتِ کشور؛

۱۷- در پی قدرت بودن برای شهرت و دیده شدن از طریق مقام و سِمَت؛

۱۸- در پی شهرت از طریق رانت و استتار نیّت؛

۱۹- کسبِ شهرت به عنوان نتیجۀ تلاش، فکر و اثرگذاری؛

۲۰- به جای گذاشتنِ میراث فکری یا اجتماعی یا فن‌آوری برای چندین نسل؛

۲۱- نوشتن، سخن گفتن و تلاش برای آگاهی بخشیدن به جامعه؛

۲۲- حداکثرِ لذت از هرچه قابل تصور است؛

۲۳- پوشاندنِ نیّتِ قدرت طلبی با استفاده از کلمات، سخنان و اَعمالِ عامه پسند؛

۲۴- پوشاندنِ نیّتِ ثروت طلبی با استفاده از ظاهرِ متواضعانه و اَعمالِ عامه پسند؛

۲۵- به کارگیری هر نوع حیله گری قابلِ تصور برای رسیدن به پول؛

۲۶- به کارگیری هر نوع حیله گری قابلِ تصور برای رسیدن به پول و مقام؛

۲۷- گره گشایی ازمشکلات مردم بدون تبلیغات؛

۲۸- وقف کار یا جامعه شدن و فراموشی توجّه به مسئولیت های فردی و خانوادگی؛

۲۹- تلاش و زحمت شبانه روزی برای استقلالِ مالی و فکری از دولت برای سعادتمندی و رشدِ شخصیتی؛

۳۰- غنیمت شمردن دَم. از فردا هیچکس خبری ندارد.

*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

216216

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید