غرب چگونه از مرحله عدم توسعه در قرون وسطی به مرحله توسعه بعداز رنسانس رسید. طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی با بیان روایت مذکور، به نقش عالمان در برابر حرکت ضد علم کلیسا می پردازد، و این که نقش عالمان و نخبگان برای سوق دادن آن دیار به سوی توسعه و پیشرفت چه بود؟ دریافت 19 MB

ببینید | کلیسا در قرون وسطی اجازه پیشرفت علمی نمی داد / چگونه غرب از قرون وسطی و حاکمیت کلیسا به رنسانس و توسعه رسید؟

غرب چگونه از مرحله عدم توسعه در قرون وسطی به مرحله توسعه بعداز رنسانس رسید. طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی با بیان روایت مذکور، به نقش عالمان در برابر حرکت ضد علم کلیسا می پردازد، و این که نقش عالمان و نخبگان برای سوق دادن آن دیار به سوی توسعه و پیشرفت چه بود؟

دریافت 19 MB

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید