عضو هیئت علمی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی به خبرانلاین گفت: ما از دهه‌ی شصت به این سو درگیر جستجوی حقیقت در راس نظام سیاسی هستیم و دنبال آن نبوده ایم جامعه را با برنامه های توسعه همراه کنیم به عبارتی توسعه‌ی اجتماعی نداشته ایم. دانشجوی ما با برنامه‌های دولتی مواجه می‌شود که با آن‌ها بیگانه است به همین دلیل یا اقدام به مهاجرت می کند یا کنارگذاشته می شود. دریافت 18 MB ببینید | طاهری کیا: توسعه در عصر مشروطه به توسعه سیاسی منتهی شد / در توسعه سیاسی زندگی روزمره مردم جایی نداشت ببینید | انسان توسعه خواه ایرانی و اسلامی بعد از انقلاب تعریف نشد / جنگ فرصت پرداختن به توسعه را از ایران گرفت ببینید | طاهری‌کیا: در انقلاب 57 انسان شیعی ایران را از انسان آریایی پس گرفت/با مشخص نبودن تعریف انسان ایرانی اسلامی توسعه ممکن بود؟ ببینید | کلیسا در قرون وسطی اجازه پیشرفت علمی نمی داد / چگونه غرب از قرون وسطی و حاکمیت کلیسا به رنسانس و توسعه رسید؟ ببینید | شکست نظامی سخت ایران از روسیه و سوال مهم عباس میرزا درباره هوشیار سازی ایرانیان

ببینید | طاهری‌کیا: برنامه توسعه اجتماعی نداریم از این رو ظرفیت های توسعه ملی یعنی متخصصان مهاجرت می کنند

عضو هیئت علمی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی به خبرانلاین گفت: ما از دهه‌ی شصت به این سو درگیر جستجوی حقیقت در راس نظام سیاسی هستیم و دنبال آن نبوده ایم جامعه را با برنامه های توسعه همراه کنیم به عبارتی توسعه‌ی اجتماعی نداشته ایم. دانشجوی ما با برنامه‌های دولتی مواجه می‌شود که با آن‌ها بیگانه است به همین دلیل یا اقدام به مهاجرت می کند یا کنارگذاشته می شود.

دریافت 18 MB ببینید | طاهری کیا: توسعه در عصر مشروطه به توسعه سیاسی منتهی شد / در توسعه سیاسی زندگی روزمره مردم جایی نداشت
ببینید | انسان توسعه خواه ایرانی و اسلامی بعد از انقلاب تعریف نشد / جنگ فرصت پرداختن به توسعه را از ایران گرفت
ببینید | طاهری‌کیا: در انقلاب 57 انسان شیعی ایران را از انسان آریایی پس گرفت/با مشخص نبودن تعریف انسان ایرانی اسلامی توسعه ممکن بود؟
ببینید | کلیسا در قرون وسطی اجازه پیشرفت علمی نمی داد / چگونه غرب از قرون وسطی و حاکمیت کلیسا به رنسانس و توسعه رسید؟
ببینید | شکست نظامی سخت ایران از روسیه و سوال مهم عباس میرزا درباره هوشیار سازی ایرانیان

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید