ایران توسعه نیافته در نخستین مواجهه اش با مدرنیته ، زمانی احساس عقب ماندگی و ضرورت پیشرفت کرد که شکست سختی از روسیه متحمل شد. طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی تاکید می کند در این میان عباس میرزا متحیر از قدرت نظامی روسیه از نماینده فرانسه پرسید: «خدایی که مراحمش برجمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را برتری دهد؟ گمان نمی کنم.» دریافت 15 MB ببینید | آیا استراتژی امروز بایدن همان است که می گفت اگر اسراییل نبود باید آن را می ساختیم؟ ببینید| با سیدمحمد صدر؛ از ضرورت احیای برجام و FATF تا خطر تندروها برای حاکمیت /عقل را به دولت بازنگردانیم، مشکلات خیلی جدی خواهیم داشت ببینید | چرا ایرانیان قدرت نوآوری خود را از دست دادند؟ ببینید | تحقق توسعه ناموزون زیر سرنیزه دولت رضاشاهی ببینید| با سیدمحمد صدر؛ از ضرورت احیای برجام و FATF تا خطر تندروها برای حاکمیت /عقل را به دولت بازنگردانیم، مشکلات خیلی جدی خواهیم داشت

ببینید | شکست نظامی سخت ایران از روسیه و سوال مهم عباس میرزا درباره هوشیار سازی ایرانیان

ایران توسعه نیافته در نخستین مواجهه اش با مدرنیته ، زمانی احساس عقب ماندگی و ضرورت پیشرفت کرد که شکست سختی از روسیه متحمل شد. طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی تاکید می کند در این میان عباس میرزا متحیر از قدرت نظامی روسیه از نماینده فرانسه پرسید: «خدایی که مراحمش برجمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را برتری دهد؟ گمان نمی کنم.»

دریافت 15 MB ببینید | آیا استراتژی امروز بایدن همان است که می گفت اگر اسراییل نبود باید آن را می ساختیم؟
ببینید| با سیدمحمد صدر؛ از ضرورت احیای برجام و FATF تا خطر تندروها برای حاکمیت /عقل را به دولت بازنگردانیم، مشکلات خیلی جدی خواهیم داشت
ببینید | چرا ایرانیان قدرت نوآوری خود را از دست دادند؟
ببینید | تحقق توسعه ناموزون زیر سرنیزه دولت رضاشاهی
ببینید| با سیدمحمد صدر؛ از ضرورت احیای برجام و FATF تا خطر تندروها برای حاکمیت /عقل را به دولت بازنگردانیم، مشکلات خیلی جدی خواهیم داشت

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید