توسعه خدمات تامین اجتماعی دستاورد دولت در جنوب خراسان رضوی است

[ad_1] محمد شریفی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین رویکرد خدمات حمایتی دولت دوازدهم برای ارایه خدمات بهینه به مراجعان تامین اجتماعی، ایجاد سهولت در بیمه زنان خانه دار، افزایش...