پژوهش در علوم اجتماعی: روش کمی و کیفی

[ad_1]

پژوهش در علوم اجتماعی تا حد زیادی بستگی به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و تفسیر عددی و غیر عددی داده است. تحقیقات کمی روش تمرکز بر روشهای آماری و کیفی روش ها بر اساس محتوا و تحلیل, تجزیه و تحلیل مقایسه ای پایه نظریه و تفسیر (Strauss, 1990). روش های کمی تاکید بر هدف اندازه گیری عددی و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نظر سنجی پرسش نامه یا نظر سنجی و کیفی تحقیقات در درک پدیده های اجتماعی از طریق مصاحبه شخصی, نظرات, و غیره. کمی و کیفی روش مورد مطالعه در چارچوب پوزیتیویستی و پديدارشناسی پارادایم (Papers4you.com, 2006).

این برنامه از روش تحقیق می تواند مورد مطالعه در زمینه کسب و کار و مدیریت و یا در روانشناسی اجتماعی به درک اجتماعی روند. برخی از ابزارهای اساسی برای کیفی و کمی پژوهش های مربوط به جمع آوری داده ها روش های است که می تواند مورد مطالعات پرسشنامه یا مصاحبه (Simon et al, 1985). روش تحقیق در مدیریت تمرکز در رهبری مطالعات و رهبری مسائل مورد بررسی قرار گیرد و مطابق با احتمالی و نظریه سازمانی نظریه. اثرات رهبری هستند مورد مطالعه قرار گرفته و با کمک کیفی و کمی روش تحقیق و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ارسال شده به شرکت کنندگان در مدیریت.

روش تحقیق با این حال تمرکز نه تنها در مسائل مربوط به مدیریت بلکه در فرایند اجتماعی برای مثال یک مطالعه در تعامل بین سن ورزش و جنسیت. برخی از معایب و ممکن است معایب این روشها ممکن است مربوط به سوء استفاده و یا سوء استفاده از مصاحبه تکنیک های ناکافی بودن روش جمع آوری داده و اطمینان داده است. روششناسی و روش جمع آوری داده ها از تکنیک های مهم در پژوهش و به شکل یک جنبه مهم از مطالعه (Simon, 1985). مورد مطالعه روش این است که به خصوص مفید در تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار و ادراکی نقشه برداری تکنیک های مورد استفاده برای بازاریابی و تحقیقات است. گروه تمرکز و نظرسنجی استفاده می شود به عنوان دیگر ترجیح داده روش جمع آوری داده ها به ویژه در محیط های کسب و کار (Papers4you.com, 2006).

تفسیری پژوهش می تواند به عنوان یک جنبه مهم از تجزیه و تحلیل کیفی اگر چه همانطور که با تمام داده های کیفی و ذهنی تعصب می تواند یک عامل بازدارنده در اعتبار چنین روش. در مطالعه روش تحقیق آن خواهد بود لازم به برجسته کردن تفاوت بین روش کمی و کيفی اگر چه آن نیز استدلال کرد که یک رویکرد یکپارچه به اجتماعی تجزیه و تحلیل می تواند در فاصله کمی و کیفی روش و هر دو این روش ها می تواند مورد استفاده برای تحقیقات اجتماعی مطالعات. در واقع ممکن است وجود داشته باشد مشخص شده صحیح روش تحقیق به عنوان هر روش به نظر می رسد که نقاط قوت و ضعف آن و این عوامل باید به دقت بررسی شود قبل از اینکه یک روش خاص انتخاب شده است و یا مورد استفاده برای مطالعه یک فرایند اجتماعی.

کتابشناسی

قهرمان Dean J. (1981) پایه آمار در تحقیقات اجتماعی / Dean J. قهرمان. 2nd ed. New York : Macmillan ; لندن : کلیر مک میلان

مقالات برای شما (2006) “P/B/685. روش های تحقیق کیفی” در دسترس از http://www.coursework4you.co.uk/sprtdis18.htm [22/06/2006]

مقالات برای شما (2006) “C/B/397. ارزیابی انتقادی و مقایسه نقاط قوت و محدودیت های کمی و کیفی روش تحقیق. استفاده از نمونه های بتن برای حمایت از استدلال خود را” در دسترس از Papers4you.com [21/06/2006]

اشتراوس آنسلم L. (1990) مبانی پژوهش کیفی: گراندد تئوری روش ها و تکنیک های / آنسلم اشتراوس و ژولیت کربین. Newbury Park, کالیفرنیا.: Sage Publications,

سیمون جولیان لینکلن. (1985) پایه روش تحقیق در علوم اجتماعی / جولیان سیمون پل Burstein 3rd ed. McGraw-Hill

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید