پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم برگزار شد

[ad_1]

به گزارش شنبه شب روابط عمومی دادگستری قم در این جلسه رییس دادگاه متهم سعید رضوانی را جهت دفاع از ادامه عناوین اتهامی در کیفرخواست به جایگاه فراخواند و پس از دفاعیات سعید رضوانی رییس دادگاه متهم ردیف سوم سعید ناقدی نیا را نیز به جایگاه فراخواند و عناوین اتهامی متهم در کیفرخواست را به وی تفهیم نمود.

متهم به دفاع از عناوین اتهامی خود پرداخت سپس وکیل متهم لایحه خود را به دادگاه ارائه کرد، پس از دفاعیات متهم ردیف سوم سید محمدحسین چوپه متهم دیگر پرونده به جایگاه فراخوانده شد و از عناوین اتهامی که در کیفر خواست ذکر شده دفاع کرد.

در ادامه نیز وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و از عناوین اتهامی متهم به دفاع پرداخت.

در ادامه عادل شیرازی متهم دیگر پرونده به جایگاه فراخوانده و به عنوان آخرین دفاع، در صحن دادگاه سخن گفت.

پس از دفاعیات متهم عادل شیرازی، متهم دیگر پرونده علی اکبر سلیمانی به جایگاه فراخوانده و به دفاع از عناوین اتهامی ذکر شده در کیفرخواست پرداخت.

متهم اسفندیار کندری به دستور رییس دادگاه در جایگاه حاضر و از عناوین اتهامی ذکر شده در کیفرخواست دفاع کرد سپس وکیل متهم نیز در جایگاه وکیل حاضر و از عناوین اتهامی متهم دفاع کرد.

متهم دیگر پرونده مهدی آفرین در جایگاه حاضر و از عناوین اتهامی ذکر شده در کیفر خواست به دفاع پرداخت در ادامه متهم دیگر پرونده بنام امیر مهدی تقوی راد به دستور رییس دادگاه به جایگاه فراخوانده شد و عناوین اتهامی در کیفرخواست به وی تفهیم شد سپس متهم به دفاع از عناوین اتهامی خود پرداخت.

متهم دیگر پرونده به نام پژمان استکی به دستور رییس دادگاه در جایگاه حاضر و عناوین اتهام به وی تفهیم شد و متهم از عناوین اتهامی در کیفرخواست دفاع کرد.

متهم دیگر پرونده به نام علیرضا حق‌وردی نیز در جایگاه متهم حاضر و از عناوین اتهامی خود در کیفرخواست به دفاع پرداخت.

پس از دفاعیات متهم علیرضا حق وردی متهم دیگر پرونده بنام مجید شیری به دستور رییس دادگاه در جایگاه حاضر شده و از موارد اتهامی ذکر شده خود در کیفر خواست دفاع نمود.

متهم دیگر پرونده به نام محسن صفری موارد اتهامی ذکر شده در کیفرخواست به وی تفهیم شد و متهم به دفاع از عناوین اتهامی خود پرداخت.

پس از اظهارات متهمان، نماینده گمرک در جایگاه قرار گرفته و عناوین کارشناسی خود در خصوص اظهارات متهمان پرونده بیان کرد.

رییس دادگاه پس از اظهارات متهمان و نماینده گمرک، پایان جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول نمود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید